Przejdź do treści głównej

Inne programy UE

Programy Unii Europejskiej w ramach poszczególnych obszarów polityki.

Programy w obszarze Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia:

 1. Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) - 6,96 mln euro
 2. Horyzont 2020 - 77,02 mln euro
 3. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) - 2,25 mln euro
 4. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport (Erasmus+) - 14,79 mln euro
 5. Zatrudnienie i innowacje społeczne - 0,93 mln euro
 6. Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych - 0,90 mln euro
 7. Instrument „Łącząc Europę” - 33,25 mln euro
 8. Copernicus (monitoring środowiska i bezpieczeństwa) - 4,29 mln euro
 9. ITER (energetyka termojądrowa) - 2,98 mln euro
 10. Likwidacja obiektów jądrowych - 225,23 mln euro

Programy w obszarze Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna:

 1. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 3,21 mln euro
 2. Konwergencja regionalna (regiony słabiej rozwinięte) - 182,21 mln euro
 3. Regiony w okresie przejściowym - 35,32 mln euro
 4. Konkurencyjność (regiony lepiej rozwinięte) - 54,37 mln euro
 5. Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione - 1,56 mln euro
 6. Fundusz Spójności - 63,40 mln euro
 7. Współpraca terytorialna - 10,20 mln euro

Programy w obszarze Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne:

 1. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie - 309,35 mln euro
 2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 98,20 mln euro
 3. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) - 6,40 mln euro
 4. Działania na rzecz środowiska i klimatu LIFE - 3,46 mln euro

Programy w obszarze Bezpieczeństwo i obywatelstwo:

 1. Kreatywna Europa - 1,47 mln euro
 2. Ochrona konsumentów - 0,19 mln euro
 3. Zdrowie - 0,50 mln euro
 4. Żywność i pasze - 1,89 mln euro
 5. Europa dla obywateli - 0,18 mln euro
 6. Mechanizm ochrony ludności - 0,22 mln euro
 7. Prawa, równość i obywatelstwo - 0,44 mln euro
 8. Wymiar sprawiedliwości - 0,38 mln euro
 9. Systemy informatyczne - 0,13 mln euro
 10. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 3,73 mln euro
 11. Fundusz Migracji i Azylu - 3,14 mln euro

Programy w obszarze Globalny wymiar Europy:

 1. Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) - 11,56 mln euro
 2. Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) - 15,58 mln euro
 3. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) - 1,33 mln euro
 4. Instrument na rzecz Stabilności i Pokoju - 2,30 mln euro
 5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - 2,33 mln euro
 6. Instrument partnerstwa - 0,96 mln euro
 7. Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju - 19,56 mln euro
 8. Pomoc humanitarna - 6,80 mln euro
 9. Ochrona ludności i Europejskie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego  - 0,14 mln euro
 10. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (UE Aid Volunteers) - 0,15 mln euro
 11. Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC) - 0,33 mln euro
 12. Pomoc makrofinansowa - 0,53 mln euro
 13. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych - 1,18 mln euro
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści