Przejdź do treści głównej

Inne instytucje i organy UE

W ramach Unii Europejskiej działa szereg innych, wyspecjalizowanych instytucji i organów międzyinstytucjonalnych.

Uprawnienia i obowiązki wszystkich tych instytucji określono w traktatach, które stanowią podstawę wszystkich działań UE. W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE. Treść traktatów uzgadniają prezydenci lub premierzy wszystkich państw UE, a ich ratyfikacji dokonują parlamenty krajowe.
 

W ramach UE funkcjonuje również szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych.

Rodzaje agencji:

  • Agencje zdecentralizowane: pomagają we wdrażaniu polityki UE. Ułatwiają również współpracę pomiędzy UE i władzami krajowymi poprzez gromadzenie i udostępnianie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Agencje zdecentralizowane są ustanawiane na czas nieokreślony i mają swoje siedziby w różnych miejscach UE. Więcej informacji na temat agencji zdecentralizowanych
  • Agencje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: powołano je w celu powierzenia im bardzo konkretnych zadań technicznych, naukowych lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.
  • Agencje wykonawcze: są ustanawiane na czas określony przez Komisję Europejską w celu zarządzania wybranymi zadaniami związanymi z programami UE.
  • Agencje i organy Euratomu: utworzono je, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM): koordynację programów naukowo-badawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie, zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw.
  • Inne organizacje: organy ustanowione w ramach programów UE oraz partnerstw publiczno-prywatnych między Komisją Europejską a sektorem przemysłu.

Agencje zdecentralizowane:

Agencje wykonawcze:

Wyszukaj agencję

Wyraź opinię 0 1