Przejdź do treści głównej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

EKES to organ konsultacyjny Unii Europejskiej. Jedną z jego głównych ról jest budowanie pomostu między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim.

Informacje ogólne

 • Rola: EKES to organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu
 • Przewodniczący: Georgios Dassis
 • Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
 • Rok ustanowienia: 1957
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Czym zajmuje się EKES?

Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych UE. EKES ma trzy główne zadania:

 • Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane z konkretną rzeczywistością gospodarczą i społeczną i tym samym zapewnić konsensus służący interesowi ogólnemu.

 • Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem uczestnictwa poprzez prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców oraz innymi grupami interesu.

 • Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje demokrację uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Skład

Członkowie EKES-u reprezentują partnerów społecznych i różne europejskie grupy interesów społecznych. Nominują ich rządy narodowe, po czym są oni mianowani przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności.

Komitet wybiera spośród swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres dwóch i pół roku. Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:

 • pracodawców
 • pracowników
 • innych podmiotów (np. rolnicy, konsumenci).

W jaki sposób działa EKES?

Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska zwracają się do Komitetu o wydanie opinii w różnych dziedzinach. Komitet przedstawia opinie również z własnej inicjatywy.

Członkowie pracują na rzecz UE, niezależnie od swoich rządów. Spotykają się dziewięć razy w roku. Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.

Sesje plenarne przygotowywane są przez specjalne sekcje tematyczne oraz Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle. Nad postępem w realizacji strategii politycznych UE czuwają tzw. obserwatoria oraz Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020”.

EKES utrzymuje regularne kontakty z regionalnymi i krajowymi radami społecznymi i gospodarczymi w całej Unii Europejskiej. Kontakty te obejmują wymianę informacji oraz dyskusje dotyczące określonych zagadnień.

EKES organizuje imprezy artystyczne i młodzieżowe oraz inne wydarzenia, które mają przybliżyć Unię obywatelom.
 

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści