Przejdź do treści głównej

Rodzaje dofinansowania

Wsparcie unijne może przybierać formę dotacji lub zamówienia publicznego.
Główne rodzaje finansowania z budżetu UE w ramach programów to:
  • dotacje (grants) przyznawane na współfinansowanie realizacji konkretnych projektów lub celów, zazwyczaj na podstawie zaproszenia do składania wniosków,
  • zamówienia publiczne (contracts) przyznawane na podstawie zaproszenia do składania ofert w celu zakupu usług lub towarów, aby zapewnić funkcjonowanie instytucji lub programów UE.

Dotacje dla NGO

Fundusze, jakie w praktyce może otrzymać organizacja pozarządowa, są dwojakiego rodzaju.

Może ona złożyć wniosek dotyczący konkretnego projektu w ramach danego programu unijnego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i, jeśli zostanie on przyjęty, ten konkretny projekt będzie współfinansowany przez UE przez dotację na działanie.

W ramach niektórych programów możliwe jest – także w odpowiedzi na konkurs – ubieganie się o dotację operacyjną, czyli pieniądze na współfinansowanie działalności organizacji, pod warunkiem że organizacja dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnounijnego lub stawia sobie za priorytet cel stanowiący część polityki UE. Dotacja jest przydzielana po dokonaniu analizy działalności ubiegającej się o nią organizacji, jej zakresu, rocznego planu pracy, zgodności z priorytetami polityki itp., nie zaś na podstawie oceny projektu.
Wyraź opinię 7 0