Przejdź do treści głównej

Budżet UE

Dotacje, jakie można otrzymać w ramach różnych unijnych programów, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, pochodzą z budżetu UE.

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Budżet UE tworzą głównie składki państw członkowskich. Obecnie osiąga on poziom 960 mld euro (ok. 1% dochodu narodowego brutto Unii).

Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową UE. W ten sposób wydatki są ponoszone w sposób przewidywalny. Obecny plan finansowy obowiązuje do 2020 r.

Budżet UE jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Euro jest wspólną walutą większości państw UE.

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska?

Unia Europejska uzyskuje dochody nie tylko ze składek państw członkowskich, lecz również z ceł przywozowych nakładanych na produkty pochodzące spoza UE oraz w postaci określonego odsetka podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego przez każde państwo członkowskie.

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE?

Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju wsi i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i propagowaniu praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiadają natomiast Komisja i państwa członkowskie UE.

Budżet Unii Europejskiej jest planem dochodów i wydatków UE sporządzanym w walucie europejskiej, czyli euro, na okres budżetowy jednego roku (tożsamego z rokiem kalendarzowym). Począwszy od 1988 roku budżety roczne ustalane są z uwzględnieniem ram finansowych, które określają roczne pułapy wydatków w ciągu kilku następnych lat. Budżet UE nie może przekroczyć poziomu 1,23% dochodu narodowego brutto (DNB) wszystkich państw członkowskich. W praktyce oscyluje on na poziomie około 1% DNB. Z unijnego budżetu finansowane są wszelkie działania podejmowane przez Unię, polityki i programy pomocowe, a tak-że jej administracja.

Rozporządzenie ws. Wieloletnich Ram Finansowych określa przede wszystkim maksymalne pułapy wydatków, jakie mogą przyjąć budżety roczne UE. W przypadku dwóch pozycji budżetowych, tj. polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich, określony zostaje wprost budżet wieloletni, czyli plan wydatków na dłuższy okres czasu. Rozporządzeniu towarzyszy Porozumienie Międzyinstytucjonalne, zawierane przez Radę, Parlament Europejski i Komisję Europejską, które określa zakres współpracy w sprawach budżetowych pomiędzy tymi instytucjami w celu sprawnego zarządzania finansowego. Ramy finansowe planowane są na kilka lat. Pierwsza perspektywa finansowa tzw. pakiet Delorsa I obejmowała lata 1989-1993, druga (Delors II) lata 1994-1999, trzecia (Agenda 2000) lata 2000-2006, zaś czwarta (Nowa Perspektywa Finansowa) lata 2007-2013. Z początkiem 2014 roku rozpoczęła się piąta perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Plan finansowy UE 2014-2020

To, na co Unia Europejska przeznacza fundusze, jest ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie realizowana strategia przedstawiona jest w dokumencie "Europa 2020".

Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na pięć lat, a w praktyce co siedem lat (… 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 …).

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści